Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Съни 7“ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазин “PLITKITE” на електронна (Интернет) страница с адрес www.plitkite.com

„Съни 7“ ЕООД с ЕИК 201339639, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. Теодосии Търноески 15А, е търговско дружество – собственик на онлайн магазин “Плитките” – на адрес www.plitkite.com

Дефиниции

Онлайн (online) магазин е виртуален магазин „PLITKITE“, находящ се на www.plitkite.com, осигуряващ възможност да бъдат купувани стоки чрез Интернет.

АКАУНТ това е потребителски абонамент на www.plitkite.com, включващ персонален идентификатор, парола и права за достъп.

Купувач или Клиент означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.

Ползвател означава лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт, което лице използва функционалностите на сайта.

Потребител означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Наложен платеж означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Лични данни са по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и Закона за защита на личните данни: всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Субект на данните означава всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

Администратор означава Дружеството „Съни 7“ ЕООД с ЕИК 201339639.

ОБЩИ УСЛОВИЯ означава настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Съкращения, които могат да бъдат използвани :

ГПК – Граждански процесуален кодекс.

ТЗ – Търговски закон.

ЗЗД – Закон за задълженията и договорите.

ЗЗП – Закон за защита на потребителите.

ЗПУ – Закон за пощенските услуги.

ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;

КЗЛД – Комисия за защита на личните данни.

ВАЖНО:

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и тя е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате право и възможност да закупувате стоки като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка.

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Чл.1. Дружеството предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите стоки в онлайн магазина след регистрация, чрез отправяне на заявка и заплащане на продажната цена за съответната стока, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Чл.2. (1). За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина стоки, Клиентът трябва :

Да е физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, регистрирано в онлайн магазина и съгласило се с настоящите Общи условия
Да е попълнил вярно онлайн електронната форма за регистрация. При попълването й Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни посочени в електронната форма, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно- в 7 дневен срок от промяната. Още преди попълване на тази електронна форма Клиентът има възможност да се запознае с Общите условия чрез разположения в началната страница на сайта линк “Условия за ползване”, както и с начина, по който следва да извърши, потвърди, получи и заплати заявените от него стоки.
В случай, че не желае да регистрира акаунт, Клиентът има възможност да закупува стоки като гост, при условие че в процеса на извършването на поръчката означи с отметка в квадратното поле “Прочетох и съм съгласен(а) с Общите условия за ползване и Политиката за личните данни. “. По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Чл.2. (3). След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез онлайн магазина стоки, като се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Чл.2. (4). Ако се установи, че Клиент предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в тези данни в срока по ал.1, т. 2.2 от настоящия член, Дружеството има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

Чл. 2. (5). Преди извършване на изявлението по смисъла на ал.1, т.2.3 от настоящия член, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма по ал. 1, т. 2.2 на настоящия член.

Чл. 2. (6). Дружеството потвърждава, че направената от Клиента поръчка е получена и се обработва, като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа адрес на електронна поща на Дружеството, направената от Клиента поръчка, продажната цена на стоката с включени всички данъци и такси (или общата продажна цена, ако стоките са няколко), стойността на доставката (ако има такава), общата сума на поръчката, включваща продажната цена и цената на доставката(ако има такава), посочения от клиента адрес за доставка и начина на плащане.

Чл. 2. (7). Всяка заявка за покупка между Клиента и Дружеството въз основа на тези Общи условия се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.

Чл. 3. (1). Дружеството публикува на адрес www.tirbushona.bg описание на основните характеристики и изображение/я на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и цената на куриерската услуга, която не е включена в цената на стоките, свързанa с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правата на Клиента, когато е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването им.

Забележка: При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

Чл. 3. (2). Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя/вносителя информация за характеристиките на стоката, освен ако самото то не е производител/вносител.

Чл. 4. (1). Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в онлайн магазина е публична покана по смисъла на Чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в Чл. 5 начин.

Чл. 4. (2). Ако Дружеството не разполага със заявената за закупуване стока, то, в рамките на един работен ден след получаване на заявката за покупка по Чл. 5, уведомява Клиента за изчерпването й чрез телефонно обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до посочената от Клиента в Клиентския му профил електронна пощенска кутия за кореспонденция.

Забележка: Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и Купувача се счита за сключен след потвърждаването на дадената поръчка от страна на Дружеството. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Потвърждаването се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

Чл. 5. (1). Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

5.1. Определяне на вида и количеството на стока, която желаете да закупите чрез натискане на виртуален бутон “Количка”, намиращ се срещу всяка съответна стока, изложена в Магазина, като по този начин само изпращате същата в вашата „Количка“;

5.2. Отивайки на виртуалния бутон „Количка“, който се намира горе в дясно или в ляво на всяка страница на Магазина, имате възможност да прегледате основните данни за поръчаните стоки – вид, брой, цена, обща сума, както и да премахнете от вашата “Количка” част или всички избрани продукти. Ако в същия прозорец натиснете бутона “Виж количката”, можете да видите всички подробности за съдържащото се във вашата “Количка” и за евентуалната ви покупка (вид, брой, цена, обща сума, но и цена и обща сума на ред, отстъпки, цена за доставка, ако има такава и т.н.), като на този етап отново имате възможност за промяна на избраните стоки, включително и по отношение на количеството им, като всяка корекция съответно води и до преизчисление и посочване на дължимата цена.

Процесът по заявяването продължава чрез натискане на бутона “Продължи към поръчка“ по три възможни начина. (А) Ако сте регистриран потребител, който е влязъл в профила си, трябва да ни потвърдите адреса за доставка или да въведете нов,да ни укажете начина на плащане, който избирате, да изберете начин на доставка (в магазинът работи със Спийди (Speedy) и Еконт (Econt). Ако желаете фактура, да ни въведете/потвърдите данните за нея, след което можете да приключите процеса на заявка за покупка на стока от онлайн магазина, натискайки бутона „Направи поръчка”. (Б) Ако сте регистриран потребител, който не влязъл в профила си, след натискане на бутона “Продължи към поръчка” страницата ще ви предложи да влезете в профила си (за да можете да използвате вече въведените от вас ваши данни: име, адрес/и, телефон, данни за фактура), след което ще важат стъпките, описани по-нагоре за регистрирани потребители, които са в профила си. (В) Ако не сте регистриран потребител, или сте регистриран потребител, който не желае да влезе в профила си, след натискане на бутона “Продължи към поръчка” страницата ще ви предложи да поръчате като “Гост”. В такъв случай, ще трябва да попълните минимално необходимата информация за може да осъществим доставката на поръчката ви и да получим плащане. След попълването на полетата, отбелязани като задължителни на страницата, ще трябва да изберете начин на плащане на вашата поръчка и след това можете да приключите процеса на заявка за покупка на стока от онлайн магазина, натискайки бутона „Поръчване”.

Магазинът предлага няколко възможни начина на плащане :

Наложен платеж – при получаване на стоката Клиентът заплаща сумата на куриер. Всички разходи по наложения платеж са за сметка на Магазина.

По банков път – данните, необходими на Клиента за извършването на плащането, ще му бъдат посочени преди приключването на заявката му, както и в имейла за потвърждението й, който той ще получи.

С кредитна или дебитна карта VISA, MASTERCARD, MAESTRO.

На място в избран от вас наш търговски обект.

При изпълнение на горната процедура – независимо по кой от трите начина и с какъв начин на плащане – на Клиента ще бъде поискано съгласие и приемане на Общите условия и Политиката за защита на личните данни.

Чл. 5. (2). За яснота: натискането на бутона „Поръчване” приключва процеса на заявка за покупка на стока от онлайн магазина.

Чл. 5. (3). При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.

Чл. 5. (4). Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Чл. 6. (1). Всички цени в онлайн магазина са в български левове, с включен ДДС.

Чл. 6. (2). Указаните в онлайн магазина цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. Цените и сроковете на доставка са на разположение на Клиента на страницата “Плащания и доставки“.

Чл. 6. (3). Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина описан в Чл. 5.

Чл. 7. (1). Продажната цена на закупената от Клиента стока, както и пощенските или транспортни разходи, невключени в тази цена, и разходите за доставката се заплащат от Клиента или от трето лице от името на същия в брой, по банков път на посочената от Дружеството сметка, с кредитна или дебитна карта, по електронен път или по друг указан в Интернет страницата на онлайн магазина начин, както и с наложен платеж при доставка на стоката (стоките) от куриер, на адреса на клиента, посочен в заявката.

Чл. 7. (2). В случай, че Клиентът избере начин на плащане с наложен платеж, той се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка в деня на доставка на стоката от куриер, на адреса, посочен от Клиента в заявката.

Чл. 8. (1). Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка при условията, описани в настоящите Условия за ползване и на страницата „Плащания и доставки“.Чл. 8. (2) Дружеството полага усилия да доставя максимално бързо заявените за покупка стоки, но определя като краен срок за доставката им 14 календарни дни за адреси на територията на България, считано от датата на имейла за потвърждение на поръчките с плащане с Наложен платеж, а за поръчки с плащане с банков трансфер, 14 календарни дни, считано от датата на постъпването на плащането по банковата сметка на Дружеството. Този срок не е в сила за доставката на стоки, които са изложени в магазина със статус „По-поръчка“ и за които е обявен индивидуален срок за доставка.

Забележка:

Цените и сроковете за доставки извън България не се калкулират в Количката по време на поръчването, те са обект на допълнително договаряне по телефон или имейл. С други думи, ако поръчате стоки за доставка извън България, преди да приемем за изпълнение вашата поръчка, ние ще се свържем с вас за да ви предложим конкретна цена и срок за доставката на вашата пратка.

В повечето случаи можете да разчитате на доставка между 24 и 36 часа от поръчката ви, но ви обръщаме внимание, че сроковете винаги зависят от графиците и натовареността на куриерската фирма към дадения момент.

Чл. 8. (3). Срокът на доставка на поръчките, за които е отбелязано, че ще бъдат платени по банков път започва да тече от момента на получаването на плащането по сметката на Дружеството. След получаване на такава заявка, Дружеството резервира поръчаните продукти за Клиента в продължение на 4 работни дни. Ако след изтичането на този срок по сметката на Дружеството не постъпи плащане на цялата сума на поръчката, Дружеството вдига резервацията на продуктите. В случай, че Дружеството получи плащане след този срок, поръчаното и платеното се доставя на Клиента, а ако наличността на поръчаните продукти междувременно се е изчерпала, Дружеството възстановява по сметката на Клиента платената от него сума.

Чл. 8. (4). Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Чл. 9. Продаваните от „Съни 7“ ЕООД в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Тази разпоредба се отнася само за потребители по смисъла на §13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Чл. 10. (1). Стоката се предава на Клиента или посочено (при извършването на заявката или впоследствие) от него на трето лице.

Чл. 10. (2). При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.

Чл. 10. (3). В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може изрично да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка според условията на Чл. 8, ал. 1.

Чл. 11. (1). Клиентът има право да прегледа съдържанието на пратката си преди да я приеме и съответно има право да откаже да я приеме в случай, че при прегледа установи, че:

доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена, което се удостоверява чрез подписването на протокол за увредена стока от куриера и Клиента;
Поръчаната стока не е била доставена в рамките на изрично уговорен срок или, ако няма такъв, не е била доставена в рамките на 14 календарни дни, считано от датата на имейла за потвърждение на поръчките с плащане с Наложен платеж считано от датата на постъпването на плащането по банковата ни сметка за поръчки с плащане с банков трансфер. В тези три случаи Продавачът е длъжен да възстанови по сметката на Клиента стойността на покупката му, включително и разходите ви за доставката й, ако има такива. В случай, че Клиентът отказва пратка с Наложен платеж (който не е заплатен в момента на отказването на пратката), няма сума, която Продавача да дължи на Клиента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, обърнете внимание, че не можете да откажете получаването, по каквато и да било причина, само на част от ваша пратка. В случай, че установите частично увреждане или несъответствие между поръчаното от вас и доставеното от нас, трябва да изберете между това да откажете да приемете цялата пратка или да я приемете изцяло (и заплатите изцяло, ако сте я поръчали с Наложен платеж). В случай, че изберете второто, трябва да се свържете с нас за да ни кажете какво желаете да направим за наша сметка с несъответстващата стока: да ни я върнете и ние да ви върнем парите или да ни я върнете, а ние да ви доставим поръчаното от вас.

Чл. 11. (2). В случай, че Клиентът установи несъответствия след получаването и заплащането на пратка, той има право да поискате връщането й и възстановяване изцяло на платената от него цена, когато:

(1) Цената, която е платил не съответства на дължимата цена съгласно имейла от Продавача за потвърждение на поръчка, с изключение на случаите, когато Клиентът е платили през негова левова сметка.

(2) Когато Клиентът открие несъответствие между поръчана и доставена стока, което не е могъл да установи в момента на доставката. В такъв случай Продавачът се задължава да подмени несъответстващата стока в срок до пет работни дни, считано от момента, в който Клиентът се свърже с него и направи рекламацията си.

При гореизброените два случая разходите за връщането на стоката са за сметка на Продавача.

Чл. 12. (1). Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез онлайн магазина. За да упражни правото си на отказ, потребителят следва да уведоми Дружеството на посочените адреси или и-мейл за контакти, като използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя. В случаите, изискващи връщане на суми по банков път, Клиентите следва да се посочат банка, номер на банкова сметка и титуляр на банковата сметка.

Стандартният формуляр за връщане на стоки е на разположение в секцията „Поръчки“ в потребителските профили.

Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора, като ги изпрати до Дружеството на адрес: гр. Варна, ул.Теодосий Търновски 15А, Телефон за контакт: +359 887117838.

Връщането на стоките е за сметка на Потребителя, като същият заплаща само преките разходи за връщането на стоките. Стоките следва да бъдат върнати в оригиналната си опаковка.

Чл. 12. (2). Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по ал.1, вкл. и по отношение на опаковката й, като носи отговорност за намалената стойност на стоката съгласно чл. 55, ал.4 от ЗЗП.

Чл. 12. (3). Дружеството е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, но не преди стоката да бъде върната на Дружеството и само в случаите, когато Клиентът е върнал стоките в оригиналната им опаковка след обикновен преглед – без да ги е употребил по начин, различен от необходимия, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Чл. 12. (4). Дружеството е длъжно да предложи на Клиента намалена стойност за възстановяване в случаите, когато Клиентът не е върнал стоките в оригиналната им опаковка и/или ги е употребил по начин, различен от необходимия, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Когато Клиентът се съгласи с предложената намалена стойност за възстановяване и предостави достатъчни инструкции за осъществяването на възстановяването й, Дружеството е длъжно да му я възстанови в срок до 14 дни.

Чл. 13. (1). Дружеството се задължава:

да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
да достави в срок заявената за покупка стока.

Чл. 13. (2). Дружеството има право:

да поставя електронни препратки към други Интернет страници и реклами за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително и такива, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството.
да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно различни стоки и/или услуги, когато Клиентът е дал съгласие за това.

Чл. 13. (3). Дружеството не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен, софтуерен проблем или проблем с интернет връзки и др.).

Чл. 13. (4). Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството.

Чл. 13. (5). Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и друг начин посредством онлайн магазина.

Чл. 13. (6). В случай, че в онлайн магазина са поставени електронни препратки, рекламни съобщения и др. и по този начин за Клиента са станали достъпни интернет страници, Дружеството не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили при достъпа и ползването на съдържанието на тези страници. Дружеството не носи отговорност й за противоправния им характер. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност.

Чл. 13. (7). Дружеството няма задължението да контролира начина, по който Клиентът използва онлайн магазина.

Чл. 14. (1). Клиентът се задължава: да посочи име и фамилия, точен и валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да заплати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката; да получи стоката; да полага всички грижи за опазване на паролата си; да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил както и при вероятност от такъв; да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Чл. 14. (2). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. Клиентът има право: на достъп в режим онлайн до онлайн магазина при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството; да подава валидни заявки за стоки; да прави корекции в режим онлайн на личните си данни.

Чл. 14. (3). С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да бъде информиран за актуални промоции и рекламни активности, когато е дал съгласието си за това.

Чл. 14. (4). Клиентът се задължава при ползване на онлайн магазина: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост. Да не се намесва в правилното действие на системата. Да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент. Да не осъществява достъп извън предоставения му. Да не възпрепятства други Клиенти да използват онлайн магазина, както и да не използва онлайн магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в онлайн магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представа за друго лице (или група от лица) или представител на юридическо лице, което не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица. Да не предизвиква инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Чл. 14. (5). При неспазване на задълженията по предходната алинея Дружеството има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи Дружеството има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.